Ανιχνευτές καπνού

Φίλτρο και ταξινόμηση
Φίλτρο & Ταξινόμηση 0
Ταξινόμηση Θέση
Χρώματα
Τιμή
Εφαρμογή
Μάρκα
Δωμάτιο
Συμπεριλαμβανομένης της προώθησης/επιστροφής
Λειτουργία με μπαταρία
Ανθεκτικότητα στο θαλασσινό νερό
Με τηλεχειριστήριο
Ρυθμιζόμενο ύψος
Με διακόπτη
Διάμετρος (σε cm)
Εφαρμογή
Με ανιχνευτή κίνησης
Σχήμα
Υλικό
2 Προϊόντα
Φίλτρο
2,90 €
15,90 €